Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije fonda Aleksandar Abramov

Baza natječaja

Stipendije fonda Aleksandar Abramov

Rok za prijavu: 29.09.2012.

Kontakt institucija: Sveučilište u Rijeci
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI
objavljuje
javni poziv
za dodjelu stipendija
studentima Sveučilišta u Rijeci u okviru programa
„Solidarnost“ Fonda Aleksandar Abramov
u 2011./2012. akademskoj godini

1. Uvod
Sredstva programa „Solidarnost“ Fonda Aleksandar Abramov (dalje: Program) namijenjena su redovitim studentima Sveučilišta u Rijeci za dodjelu stipendija za pokriće troškova studija.

2. Korisnici Programa
 

 • Korisnici sredstava mogu biti studenti koji udovoljavaju sljedećim kumulativnim uvjetima:
 • državljani Republike Hrvatske, i
 • redoviti studenti preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih ili stručnih studija te studenti integriranih sveučilišnih studija, i
 • studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 18 ECTS bodova, i
 • studenti koji zadovoljavaju socijalne kriterije predviđene Programom.

3. Kriteriji za dodjelu financijskih sredstava u okviru Programa:
 

 • da su primanja po članu obitelji studenta u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva (prijave) za dodjelu sredstava, manja od propisanog cenzusa (ostvareni prosječni mjesečni prihod: za jednočlano domaćinstvo u visini od 2.625,00 kn neto; za dvočlano domaćinstvo u visini 3.500,00 kn neto; za tročlano domaćinstvo 4.250,00 kn neto, za četveročlano domaćinstvo u visini od 5.000,00 kn neto i za svakog daljnjeg člana po 600,00 kn neto), ili
 • da je student bez oba roditelja i slabog imovnog stanja po navedenim cenzusima, ili
 • da je student zbog drugih razloga u lošijim socijalnim prilikama uvjetovanih opravdanim razlozima osobne naravi koje je dužan u posebnom privitku zahtjevu obrazložiti i potkrijepiti odgovarajućom dokumentacijom.

4. Dopunski kriteriji:
 

 • da se radi o studentu koji dolaze iz obitelji s četvero i više djece i slabog imovnog stanja po navedenim cenzusima, ili
 • da se radi o studentu koji pripada posebno ranjivim skupinama (studenti roditelji, studenti s invaliditetom, studenti kojima roditelji imaju nižu obrazovnu strukturu), i
 • iznimno, ukoliko potrebe za potporom prijeđu namijenjena sredstva Programa, može se primijeniti i kriterij uspješnosti tijekom studiranja na način da prednost imaju studenti s većim brojem stečenih ECTS bodova tijekom protekle akademske godine.

Povjerenstvo Fonda Aleksandar Abramov donijet će odluku o dodjeli točnog iznosa novčanih sredstva po pojedinom zahtjevu temeljem ocjenjenih zahtjeva. Dinamika isplate propisat će se posebnim Ugovorom o stipendiranju kojeg potpisuju korisnik sredstava i Rektor. Odluka Povjerenstva objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta u roku 8 dana od dana Odluke Povjerenstva s kojim danom se smatra dostavljenom svim kandidatima. Odluke Povjerenstva o dodjeli sredstava do ukupnog iznosa od 70.000,00 kn potvrđuje Rektor, a preko navedenog iznosa Senat Sveučilišta.

UPUTE:
Studenti su dužni ispuniti sve tražene podatke u obrascima koji su objavljeni uz ovaj javni poziv i
priložiti svu potrebnu dokumentaciju te je dostaviti do 29. rujna 2012. godine (datum poštanskog
žiga).
Popunjeni obrazac zahtjeva i priložena dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu:


Sveučilište u Rijeci
Povjerenstvu Fonda Aleksandar Abramov
Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka

 

POPIS DOKUMENTACIJE koju je kandidat dužan dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 • Popunjen obrazac zahtjeva O/ZZS – svi kandidati
   
 • Preslika osobne iskaznice ili domovnice – svi kandidati
   
 • Uvjerenje MUP-a o prebivalištu svih članova kućanstva – svi kandidati
   
 • Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva obrazac O/I – svi kandidati
   
 • Izvadak iz matične knjige rođenih – ako kandidat ima djecu
   
 • Izvadak iz matične knjige umrlih – ako kandidat nema oba roditelja
   
 • Potvrda o visini dohotka područnog ureda Porezne uprave za sve članove kućanstva starije od 15 godina za godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva – svi kandidati
   
 • Potvrda o iznosu participacije u troškovima studija (školarine) ili ECTS-a uplaćenih  fakultetu/odjelu/akademiji u 2011./2012. akademskoj - svi kandidati
   
 • Potvrda o stečenim ECTS bodovima za godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva – svi kandidati
   
 • Druge isprave – prema sadržaju zahtjeva ili njegova posebnog privitka iz točke 3. (npr. potvrda HZZO-a o stupnju invaliditeta i sl.)

 

Materijali

Zahtjev za stipendiju (190 kb)
Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva (1222 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu