Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Zadra

Baza natječaja

Stipendije Grada Zadra

Rok za prijavu: 22.11.2013.

Kontakt institucija: Grad Zadar
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i studentima
za školsku/akademsku 2013./2014. godinu


I. Grad Zadar će za školsku/akademsku 2013./2014. godinu dodijeliti novih 100 stipendija od kojih 15 za učenike srednjih škola, 25 za studente prve godine studija i 30 za studente starijih godišta, te 30 za studente koji se školuju za deficitarna zvanja (od toga 15 za studente prve godine i 15 za studente starijih godišta).
Stipendija za učenike iznosi 200,00 kuna mjesečno, za studente koji studiraju u mjestu prebivališta 500,00 kuna, za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta 700,00 kuna mjesečno, a za studente koji se školuju za deficitarna zvanja 800,00 kuna mjesečno.


II. Pravo na Stipendiju Grada Zadra mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskih/diplomskih studija, koji nisu ostvarili pravo na apsolventski staž:
• koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Zadra,
• koji imaju status redovitog učenika ili studenta, a nemaju odobrenu stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta,
• ako upisuju preddiplomski studij ili diplomski stručni studij i nisu stariji od 25 godina, odnosno 27 godina ako upisuju diplomski studij,
• ako prethodno nisu koristili Stipendiju za isti stupanj i studijsku godinu obrazovanja,
Pravo na stipendiju mogu ostvariti i studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji se obrazuju za neko od deficitarnih zvanja, ukoliko udovoljavaju uvjetima iz prethodnog stavka.
 

III. Na temelju članka 6. Pravilnika, a prema Zaključku Gradonačelnika Grada
Zadra (Klasa: 604-02/13-01/03, Ur. broj: 2198/01-1/4-13-3, od 30. listopada 2013.),
deficitarnim zvanjima/studijima smatraju se:
- doktor medicine
- magistar informatike
- magistar biologije
- studij matematike
- studij fizike
- studij kemije
- edukacijsko-rehabilitacijski studij

IV. Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu Stipendije su:
1.) Opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja:
• za učenike i studente prve godine
     ocjena                        bodova
4,00 - 4,49                         40
4,50 – 4,89                        50
4,90 – 5,00                        55
- učenicima koji redovno pohañaju i završavaju dva programa srednje škole, studentima prve godine koji su završili dva programa srednje škole ili sve razrede srednje škole završili odličnim uspjehom dodaje se po 5 bodova (odličan uspjeh u svim razredima srednje škole dokazuje se dostavom preslika svjedodžbi svih razreda – svjedodžbe ne moraju biti ovjerene preslike)
 

• za studente starijih godišta
     ocjena                         bodova
3,00 – 3,49                         30
3,50 – 3,99                         40
4,00 – 4,29                         50
4,30 – 4,49                         60
4,50 – 4,79                         70
4,80 – 5,00                         80
- studenti starijih godišta prosjek ocjena dokazuju dostavom ovjerenog prijepisa ocjena, a ukoliko isti obuhvaća prijepis ocjena svih prethodnih godina studija dostavlja se i preslik indeksa

2.) Sudjelovanje na natjecanjima u prethodnoj godini školovanja2:
• županijsko natjecanje:
osvojeno mjesto               bodova
           1.                                  15
           2.                                  10
           3.                                    5
 

• državno natjecanje
osvojeno mjesto               bodova
          1.                                    20
          2.                                    15
          3.                                    10
  sudjelovanje                         5
 

• meñunarodno natjecanje
osvojeno mjesto               bodova
          1.                                    25
          2.                                    20
          3.                                    15
   sudjelovanje                       10
 

3.) Objavljeni radovi ili priznati izumi u prethodnoj godini školovanja3:
a) u inozemstvu 25
b) u zemlji 20
 

4.)Osvojene nagrade u prethodnoj godini školovanja
nagrada sveučilišta 30
nagrada fakulteta 20
 

Sudjelovanje na natjecanjima boduje se, ako su natjecanja verificirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ili relevantnih meñunarodnih institucija. Za samo sudjelovanje na državnom ili meñunarodnom natjecanju (bez osvojena prva tri mjesta) bodove dobivaju samo kandidati koji su se plasirali do 15. mjesta. Ukoliko se na natjecanju ne odreñuje mjesto kandidat dobiva 5 bodova.
Objavljenim radovima koji će se bodovati smatraju se oni članci koji su objavljeni u relevantnim stručnim izdanjima za pojedino znanstveno područje i oni koji imaju stručnu recenziju.

5.) Socijalno-materijalno stanje:
-kandidati invalidi preko 80% - dokazuje se dostavom preslike rješenja o stupnju invaliditeta: 30 bodova
-bez oba roditelja - dokazuje se dostavom preslika smrtnih listova oba roditelja: 25 bodova
-roditelj ili staratelj koji prima pomoć za uzdržavanje - dokazuje se dostavom preslike rješenja Centra za socijalnu skrb: 25 bodova
-bez jednog roditelja - dokazuje se dostavom preslike smrtnog lista roditelja: 15 bodova
-roditelj invalid 80% i više - dokazuje se dostavom preslike rješenja o stupnju invaliditeta: 15 bodova
-za svakog brata ili sestru, učenika ili studenta izvan mjesta prebivališta - dokazuje se dostavom potvrde škole/fakulteta kojeg brat/sestra, učenik/student pohađa: 10 bodova
-za svakog brata ili sestru, učenika ili studenta u mjestu prebivališta - dokazuje se dostavom potvrde škole/fakulteta kojeg brat/sestra, učenik/student pohađa: 5 bodova
 

Postignuti bodovi po osnovu socijalno-materijalnog stanja zbrajaju se te kandidat za svakih 25 bodova dobiva 10 bodova u ukupnom zbroju.
 

6.) Studentima umjetničkih akademija ukupnom zbroju bodova dodaje se 5 bodova.
 

V. Prijave se podnose od 04. do 22. studenog 2013. godine.
 

Studenti koji se školuju za deficitarna zvanja/studije, uz potrebnu dokumentaciju, prilažu obje prijave, prijavu za redovite stipendije (OBRAZAC A) i prijavu za deficitarna zvanja (OBRAZAC B). Ukoliko ostvare pravo na stipendiju po oba osnova imaju mogućnost izbora, a na upražnjeno mjesto dolazi sljedeći kandidat.
 

Prijavi (obrazac prijave kandidati mogu dobiti kod vratara na ulazu u Gradsku upravu Grada Zadra ili na web stranici www.grad-zadar.hr) treba priložiti:
1. Domovnicu i uvjerenje PU o stalnom prebivalištu,
2. Uvjerenje o redovitom upisu u školsku/akademsku 2013./2014. godinu
3. Svu potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuju elementi iz točke III. i IV. Natječaja.
 

Prijave s potrebnom dokumentacijom predaju se u natječajnom roku u sobu br. 5 (pisarnica-prizemlje), Gradska uprava Grada Zadra, Narodni trg 1 ili šalju poštom na istu adresu, uz naznaku „Za stipendiju“.
Zamolbe s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
 

Bodovna lista bit će objavljena na Oglasnoj ploči Grada Zadra.
 

 

Materijali

Obrazac A (63 kb)
Obrazac B (63 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Zadra (2012)
Stipendije Grada Zadra (2011)
Stipendije grada Zadra (2010)
Stipendije grada Zadra (2005)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu