Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za dodjelu stipendija studentima Sveučilišta u Rijeci

Baza natječaja

Natječaj za dodjelu stipendija studentima Sveučilišta u Rijeci

Rok za prijavu: 13.11.2015.

Kontakt institucija: Sveučilište u Rijeci
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije iz programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“ (u daljnjem tekstu: Program)

namijenjene su redovitim studentima Sveučilišta u Rijeci:

A) slabijeg imovinskog stanja za pokriće participacije u troškovima studija u 2014./2015.

akademskoj godini,

B) kao potpora studentima izrazito slabog socijalno-ekonomskog statusa ili teškog zdravstvenog

 stanja.

Iznos pojedine stipendije utvrđuje Povjerenstvo Fonda „Aleksandar Abramov“ (u daljnjem tekstu

Povjerenstvo) nakon provedbe natječaja, a sukladno ukupno raspoloživom iznosu utvrđenom Odlukom

Senata (KLASA: 602-04/15-01/02, URBROJ:2170-57-01-15-480) od 22. rujna 2015. godine i broju

odobrenih stipendija.

Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u

muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

I. Prijava na natječaj

Pravo prijave na natječaj za stipendiju imaju studenti koji zadovoljavaju:

1. sve OSNOVNE UVJETE i

2. DODATNE UVJETE natječaja pod A ili B.

1. OSNOVNI UVJETI za prijavu na natječaj uključuju da je student:

 državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj (dokazuje se preslikom

osobne iskaznice)

 upisan u 2015./2016. akademskoj godini u statusu redovitog studenta na preddiplomskom

stručnom, preddiplomskom sveučilišnom, integriranom ili diplomskom sveučilišnom studiju

(dokazuje se potvrdom visokog učilišta o upisu u 2015./2016. akademsku godinu)

 u 2014./2015. akademskoj godini (od 1. 10. 2014. do 30. rujna 2015.) ostvario najmanje 18

ECTS bodova ako je student više godine studija (dokazuje se potvrdom visokog učilišta)

 zadovoljava socijalni kriterij1

, što znači da ukupna prosječna mjesečna primanja (prihodi) svih

članova zajedničkog kućanstva u 2014. g. ne smiju prelaziti prihodovni mjesečni cenzus2

(dokazuje se popunjenim obrascem izjave studenta o sastavu zajedničkog kućanstva,

uvjerenjem o prebivalištu za svakog člana zajedničkog kućanstva, potvrdom područnog ureda

Porezne uprave o visini dohotka u 2014. godini za svakog punoljetnog člana zajedničkog

kućanstva i dr.; detaljnije pod naslovom „Dokumenti za prijavu“).

1 Socijalni kriterij utvrđen je člankom 8. stavkom 2. Pravilnika o raspodjeli sredstava Sveučilišta u Rijeci iz Fonda AA.

Broj članova kućanstva Prihodovni mjesečni cenzus

2 u 2014. godini do

za 1 člana 2.625,00 kn neto

za 2 člana 3.500,00 kn neto

za 3 člana 4.250,00 kn neto

za 4 člana 5.000,00 kn neto

za 5 članova 5.600,00 kn neto

za svakog dodatnog člana 600,00 kn neto

2. DODATNI UVJETI za prijavu na natječaj:

Osim osnovnih uvjeta, student koji se prijavljuje na natječaj mora ispunjavati i jedan od dodatnih

uvjeta (A ili B):

A) da je redoviti student slabijeg imovinskog stanja koji je u 2014./2015 akademskoj godini

platio punu ili djelomičnu participaciju u troškovima studija (školarinu) (dokazuje se

potvrdom/računom visokog učilišta o iznosu participacije u troškovima studija (školarine)

uplaćene isključivo za 2014./2015. ak. god.); iznos ne uključuje upisninu;

B) da je redoviti student izrazito slabog socijalno-ekonomskog statusa ili teškog zdravstvenog

stanja npr.: student bez oba roditelja, nezaposlena oba roditelja studenta, student iz obitelji s

četvero ili više djece, student roditelj, student s težim zdravstvenim problemima, student s

invaliditetom i sl. (student je obvezan priložiti dopis Povjerenstvu Fonda AA u kojem mora

navesti razloge prijave na natječaj i priložiti dokumente koji to dokazuju; detaljnije pod

„Dokumenti za prijavu“).

Ako potrebe za stipendijama budu veće od ukupnog raspoloživog iznosa sredstava za 2015. godinu,

Povjerenstvo može primijeniti kriterij uspješnosti na način da se prednost daje studentima viših godina

studija s većim brojem ostvarenih ECTS bodova u 2014./2015. akademskoj godini.

Pravo prijave na natječaj za stipendiju iz Programa nemaju:

- studenti koji u 2015./2016. akademskoj godini upisali mirovanje obveza

- kandidati na „razlikovnoj godini studija“

- studenti iz članka V. „Odluke Senata o dodjeli stipendija iz programa Solidarnost Fonda Aleksandar

 Abramov u 2014. godini“ donesenoj 16. prosinca 2014. g. za stipendiju pod A (pokriće participacije u

 troškovima studija za 2014./2015. ak. god.).

II. Postupak prijave na natječaj

Studenti su obvezni prijavu na natječaj izvršiti elektroničkim putem upisivanjem podataka u online

prijavni obrazac na SharePoint portalu i učitavanjem dokumenata na SharePoint portal Sveučilišta u

Rijeci. Obrascu se pristupa klikom na poveznicu PRIJAVA i upisivanjem vlastitog elektroničkog identiteta

u sustavu AAI@EduHr (e-adresa povezana s uniri korisničkim imenom).

Preporučujemo studentima da sve dokumente, prije učitavanja na SharePoint portal, skeniraju i

imenuju na način da na početku naziva upišu svoje prezime i ime, a u nastavku naziv dokumenta npr.:

„Peric Marko_ potvrda_ školarine“. Detaljne upute za prijavu objašnjene su na SharePoint portalu.

K r a j n j i r o k za podnošenje prijava na natječaj je petak, 13. studenog 2015. godine u 13:59 sati.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom te dostavljene nakon utvrđenog roka, neće biti razmatrane.

Napomena

U slučaju da kandidat nije u mogućnosti pristupiti SharePoint portalu upisivanjem svojih korisničkih

podataka AAI@EduHr, molimo da se obvezno javi LDAP administratoru na matičnom visokom učilištu.

Kontakti LDAP administratora visokih učilišta objavljeni su na mrežnoj stranici Sveučilišta.

Kontakt za dodatna pitanja u vezi natječaja je e-mail adresa: studiji@uniri.hr.

III. Dokumenti za prijavu

Uz online popunjenu prijavu svaki student obvezan je priložiti (podignuti) na SharePoint portal

o s n o v n e dokumente:

1. Dopis Povjerenstvu u kojem je potrebno obrazložiti razloge prijave na natječaj (vlastoručno potpisan

i skeniran).

2. Presliku osobne iskaznice studenta (obostrano).

3. Potvrdu visokog učilišta o upisu studenta u 2015./2016. akademsku godinu.

4. Potvrdu visokog učilišta o prosjeku ocjena i broju stečenih ECTS-a u 2014./2015. akademskoj godini

(do 30. rujna 2015.g.).

5. Popunjeni i potpisani obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva* (Obrazac I)

* zajedničko kućanstvo podrazumijeva obiteljsku ili drugu zajednicu osoba koje žive na istoj adresi

 prebivališta na kojoj je prijavljen student i podmiruju troškove života.

6. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu za svakog člana obitelji u zajedničkom kućanstvu studenta. Mogu se

priložiti i elektronički zapisi iz projekta e-Građani.

7. Potvrdu područnog ureda Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka (prihoda) za svakog

punoljetnog člana zajedničkog kućanstva za 2014. kalendarsku godinu.

8. Za studente čiji su roditelji nezaposleni prilaže se potvrda o nezaposlenosti, koju izdaje nadležni

ured za zapošljavanje.

Studenti koji se prijavljuju za stipendiju pod A, pored o s n o v n i h dokumenata obvezni su priložiti:

 potvrdu/račun visokog učilišta o iznosu participacije u troškovima studija kojeg je student

uplatio u 2014./2015. akademskoj godini (participacija ne obuhvaća iznos upisnine).

Studenti koji se prijavljuju za stipendiju pod B, pored o s n o v n i h dokumenata obvezni su priložiti:

 presliku smrtnog lista/izvatka iz matice umrlih za studenta bez roditelja.

 potvrdu/rješenje Centra za socijalnu skrb za studenta čija je obitelj ili član zajedničkog kućanstva

 korisnik socijalne pomoći.

 presliku rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za studenta s invaliditetom.

 presliku rodnog lista djeteta za studenta roditelja.

IV. Evaluacijski postupak

Povjerenstvo procjenjuje prijave koje su dostavljene u propisanom roku i utvrđuje listu dobitnika

stipendija s iznosima stipendija te je upućuje Senatu Sveučilišta u Rijeci koji donosi konačnu odluku.

Konačna odluka o dodjeli stipendija objavljuje se na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci

(www.uniri.hr).

Sa svakim stipendistom zaključuje se ugovor o stipendiranju, kojim se utvrđuje dinamika isplate

dodijeljenog iznosa stipendije.

N a p o m e n e

1. Student gubi pravo na stipendiju ako prekine studij ili se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario

temeljem neistinitih podataka. U spomenutim slučajevima student je dužan izvršiti povrat cjelokupnog

iznosa isplaćene stipendije.

2. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih

podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure,

sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).

 

Materijali

Pravilnik Fonda Aleksandar Abramov (431 kb)
Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (276 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu