Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Karlovačke županije

Baza natječaja

Stipendije Karlovačke županije

Rok za prijavu: 22.11.2013.

Kontakt institucija: Karlovačka županija
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A
KARLOVAČKA ŽUPANIJA


Povjerenstvo za dodjelu stipendija
učenicima i studentima


Temeljem članka 13. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (KLASA:010-01/13-01/515; 2133/1-02/03-13-03) od 6. studenoga 2013. godine i pripadajućih odluka župana Karlovačke županije, Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima objavljuje


N A T J E Č A J


za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Karlovačke županije
za školsku / akademsku godinu 2013./2014.


1. BROJ I VISINA STIPENDIJA


Određuje se u školskoj godini 2013./2014. dodijeliti ukupno 30 stipendija učenicima i to:
 daroviti učenici 10 stipendija
 učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja 10 stipendija
 učenici slabijeg socijalnog stanja 10 stipendija
Određuje se u akademskoj godini 2013./2014. dodijeliti ukupno 40 stipendija studentima i to:
 daroviti studenti 15 stipendija
 studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja 15 stipendija
 studenti slabijeg socijalnog stanja 10 stipendija
Visina mjesečne stipendije učenicima i studentima u školskoj / akademskoj godini 2013./2014. iznosi kako slijedi:
 učenicima u iznosu od 400,00 kuna mjesečno
 studentima u iznosu od 700,00 kuna mjesečno
Stipendije se isplaćuju mjesečno tijekom školske / akademske godine i to za učenike počev od 1. rujna 2013. do 30. lipnja 2014. godine, a za studente od 1. listopada 2013. do 31. srpnja 2014. godine.


2. DEFICITARNA ZANIMANJA


Utvrđuju se deficitarna zanimanja za dodjelu stipendija UČENICIMA za školsku godinu 2013./2014.:
a) trogodišnji program: tokar, autolakirer, strojobravar, bravar, zidar, mesar, stolar, pekar, tesar, tapetar, limar, CNC operater/operaterka
b) četverogodišnji program: automehatroničar, tehničar za mehatroniku
Utvrđuju se deficitarna zanimanja za dodjelu stipendija STUDENTIMA za akademsku godinu 2013./2014. iz sljedećih područja:
a) stručni studij: sestrinstvo
b) sveučilišni studij: građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, računarstvo, logopedija, biologija, kemija, fizika, matematika, informatika, medicina, mehatronika
3. OPĆI UVJETI
3.1. UČENICI I STUDENTI SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA:
- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Karlovačke županije
- učenici da nisu stariji od 20 godina, a studenti od 25 godina
- da su redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole, odnosno redoviti studenti najmanje druge godine studija
- da im prosjek primanja po članu domaćinstva ne prelazi 1.500,00 kuna mjesečno
za razdoblje od 01.01. do 30. 09. 2013. godine


3.2. DAROVITI UČENICI I STUDENTI:


- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Karlovačke županije
- učenici da nisu stariji od 20 godina, a studenti od 25 godina
- da su redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole, odnosno redoviti studenti najmanje druge godine studija


3.3. UČENICI I STUDENTI KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA


- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Karlovačke županije
- učenici da nisu stariji od 20 godina, a studenti od 25 godina
- da su redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole, odnosno redoviti studenti najmanje druge godine studija
Ukoliko su kandidati ostvarili pravo na stipendiju po drugom osnovu, (ministarstvo, grad, općina i sl.), NEMAJU pravo na dodjelu stipendije od strane Karlovačke županije za školsku/akademsku godinu 2013./2014.


4. POSEBNI UVJETI


4. 1. DAROVITI UČENICI I STUDENTI
učenici - da imaju prosjek ocjena prethodnog razreda najmanje 4,50
studenti - da imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 4,30


4. 2. UČENICI I STUDENTI KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA


učenici - da imaju prosjek ocjena prethodnog razreda najmanje 3,30
studenti - da imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,50


4. 3. UČENICI I STUDENTI SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA


učenici - da imaju prosjek ocjena prethodnog razreda najmanje 3,50
studenti - da imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,50


5. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA


5.1. Darovitost učenika i studenata utvrđuje se na temelju postignutog uspjeha i drugih postignutih značajnih rezultata u izvannastavnim aktivnostima, znanosti, umjetnosti i športu. Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima jesu:
 opći uspjeh
 završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog
 top 10 studenti (studenti koji se nalaze među 10% najboljih studenata na svojoj godini studija),
 natjecanja, nagrade, priznanja
5.2. Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja i učenicima i studentima slabijeg socijalnog stanja jesu:
 opći uspjeh
 deficitarnost zanimanja
 materijalni status
 socijalni status
 zdravstveni status
 sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu


6. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA


6.1. Zahtjevi za dodjelu stipendija podnose se u roku od 15 dana od dana objave, a zaključno s datumom 22. studenoga 2013. godine, na adresu:
Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima
Vranyczanyeva br. 6. Karlovac (I kat - soba br.11)
s naznakom " NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA"
6.2. Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u sjedištu Povjerenstva –Vranyczanyeva br. 4 Karlovac, na porti, u sjedištima gradova i općina na području Županije, te na internet stranicama Županije - www.kazup.hr (NATJEČAJI – Prosvjeta, kultura, šport )
6.3. Uz Zahtjev za dodjelu stipendija kandidati prilažu sljedeću dokumentaciju ovisno o kategoriji za koju se natječu:
A) DAROVITI UČENICI I STUDENTI:
1. Potvrda o prebivalištu kandidata
2. Rodni list (preslika)
3. Domovnica (preslika)
4. Potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje
5. Svjedodžba prethodnog razreda srednje škole (preslika), a studenti potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za PRETHODNU GODINU studija 2012./2013.
6. Dokaz o ranije završenom školovanju (potvrda od strane škole ) samo za učenike
7. Dokaz – potvrda od strane matičnog visokog učilišta/fakulteta da se student nalazi među 10% najboljih studenata na svojoj godini studija u akademskoj godini 2012./2013.
8. Dokazi o postignutim uspjesima ili sudjelovanju na natjecanjima te objavljenim radovima (preslika diplome, priznanja, pohvalnice…) za posljednja dva završna razreda ili godine studija.
B) UČENICI I STUDENTI KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA, UČENICI I STUDENTI SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA:
1. Potvrda o prebivalištu kandidata
2. Rodni list (preslika)
3. Domovnica (preslika)
4. Potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje
5. Potvrda o redovnom školovanju za brata/ sestru koji žive u zajedničkom domaćinstvu
6. Svjedodžbu prethodnog razreda srednje škole (preslika), a studenti potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za PRETHODNU GODINU studija 2012./2013.
7. Izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (sastavni dio Zahtjeva)
8. Potvrdu o prosjeku primanja članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od 1. 01. do 30. 09. 2013. godine izdana i ovjerena od strane poslodavca ili nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
9. Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
10. Elektronski ispis radnog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za članove koji nisu zaposleni i ne vode se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
11. Potvrda porezne uprave za 2012. godinu za članove zajedničkog domaćinstva koji ostvaruju prihod obavljanjem samostalne djelatnosti
12. Potvrdu o sudjelovanju roditelja u Domovinskom ratu
13. Rješenje o utvrđivanju invaliditeta za teže kronične bolesti kandidata za 70% i više invaliditeta, ili članova uže obitelji koji žive u zajedničkom domaćinstvu (roditelji, brat, sestra) za 80% i više invaliditeta
14. Odgovarajuća potvrda za umrle, nestale, nepoznate roditelje (za umrle: preslika izvoda iz matične knjige umrlih, za nepoznate ili nestale: izjava)
15. Ostala dokumentacija koju zatraži Povjerenstvo
6.4. Prijedlog liste prioriteta Povjerenstvo će objaviti na oglasnoj ploči Karlovačke županije, Vranyczanyeva 4, Karlovac, u roku od 30 dana od dana završetka natječaja
6.5. S odabranim kandidatima zaključit će se ugovor o korištenju stipendije temeljem kojeg će kandidati ostvariti stipendiju za razdoblje: učenici od 1. rujna 2013. god. do 30. lipnja 2014. god, a studenti od 1. listopada 2013. god. do 31. srpnja 2014. god.
6.6. Za sve potrebite informacije kandidati se mogu obratiti u Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje na broj telefona 666 – 197, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 sati
6.7. Zahtjevi za dodjelu stipendija dostavljaju se putem pošte ili osobno u PISARNICU, Karlovačka županija, Vranyczanyeva 6 Karlovac (I kat – soba br. 11)
6.8. NEPOTPUNA I NEPRAVOVREMENO DOSTAVLJENA DOKUMETACIJA NEĆE BITI RAZMATRANA

 

Materijali

Natječaj (166 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Karlovačke županije (2012)
Stipendije Karlovačke županije (2011)
Stipendije Karlovačke županije (2010)
Stipendije Karlovačke županije (2009)
Stipendije Karlovačke županije (2008)
Stipendije Karlovačke županije (2008)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu