Homepage > Competitions > Stipendije Grada Zadra

Baza natječaja

Stipendije Grada Zadra

Deadline: 25.11.2011.

Scholarship administrator: Grad Zadar
Level: undergraduate, postgraduate, not defined
Field of study: not defined
Place of study: Croatia

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2011./2012. godinu

I.

Grad Zadar će za školsku/akademsku 2011./2012. godinu dodijeliti novih 100 stipendija od kojih 15 za učenike srednjih škola, 25 za studente prve godine studija i 30 za studente starijih godišta, te 30 za studente koji se školuju za deficitarna zvanja (od toga 15 za studente prve godine i 15 za studente starijih godišta).

Stipendija za učenike iznosi 200,00 kuna mjesečno, za studente koji studiraju u mjestu prebivališta 500,00 kuna, a za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta 700,00 kuna mjesečno.

II.

Pravo na Stipendiju Grada Zadra mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskih/diplomskih studija, koji nisu ostvarili pravo na apsolventski staž:

 • koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Zadra,
 • koji imaju status redovitog učenika ili studenta, a nemaju odobrenu stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta,
 • ako upisuju preddiplomski studij ili diplomski stručni studij i nisu stariji od 25 godina, odnosno 27 godina ako upisuju diplomski studij,
 • ako prethodno nisu koristili Stipendiju za isti stupanj i studijsku godinu obrazovanja,

Pravo na stipendiju mogu ostvariti i studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji se obrazuju za neko od deficitarnih zvanja, ukoliko udovoljavaju uvjetima iz prethodnog stavka.

III.

Na temelju članka 6. Pravilnika, a prema Zaključku Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 604-02/11-01/03, Ur. broj: 2198/01-1/4-11-3, od 31. listopada 2011.), deficitarnim zvanjima/studijima smatraju se:

 • doktor medicine
 • magistar farmacije
 • magistar informatike
 • magistar biologije
 • studij brodostrojarstva
 • studij matematike
 • studij fizike
 • studij kemije
 • edukacijsko-rehabilitacijski studij

IV.

Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu Stipendije su:

1.) Opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja*:

za učenike i studente prve godine

ocjena ---> bodova

4,00 - 4,49        ---> 40

4,50 – 4,89       ---> 50

4,90 – 5,00       ---> 55

- učenicima koji redovno pohađaju i završavaju dva programa srednje škole, studentima prve godine koji su završili dva programa srednje škole ili sve razrede srednje škole završili odličnim uspjehom dodaje se po 5 bodova

za studente starijih godišta:

ocjena ---> bodova

3,00 – 3,49     ---> 30

3,50 – 3,99     ---> 40

4,00 – 4,29     ---> 50

4,30 – 4,49     --->60

4,50 – 4,79     --->70

4,80 – 5,00     --->80

2.) Sudjelovanje na natjecanjima u prethodnoj godini školovanja*:

županijsko natjecanje:

osvojeno mjesto ---> bodova

1.     ---> 15

2.     ---> 10

3.     ---> 5

državno natjecanje

osvojeno mjesto ---> bodova

1.     ---> 20

2.     ---> 15

3.     ---> 10

sudjelovanje     ---> 5

međunarodno natjecanje

osvojeno mjesto ---> bodova

1.     ---> 25

2.     ---> 20

3.     ---> 15

sudjelovanje     ---> 10

3.) Objavljeni radovi ili priznati izumi u prethodnoj godini školovanja*:

a) u inozemstvu ---> 25

b) u zemlji ---> 20

4.)Osvojene nagrade u prethodnoj godini školovanja

nagrada sveučilišta   ---> 30

nagrada fakulteta   ---> 20

5.) Socijalno-materijalno stanje:

kandidati invalidi preko 80% ---> 30

bez oba roditelja ---> 25

roditelj ili staratelj koji prima pomoć za uzdržavanje ---> 25

bez jednog roditelja ---> 15

roditelj invalid 80% i više ---> 15

za svakog brata ili sestru, učenika ili studenta izvan mjesta prebivališta ---> 10

za svakog brata ili sestru, učenika ili studenta u mjestu prebivališta ---> 5

- Postignuti bodovi po osnovu socijalno-materijalnog stanja zbrajaju se te kandidat za svakih 25 bodova dobiva 10 bodova u ukupnom zbroju.

6.) Studentima umjetničkih akademija ukupnom zbroju bodova dodaje se 5 bodova.

* Prosjek ocjena dobije se zbrojem ocjena podijeljenim s brojem predmeta/kolegija zaokruženim na dvije decimale

* Objavljeni radovi koji će se bodovati smatraju se oni članci koji su objavljeni u relevantnim stručnim izdanjima za pojedino znanstveno područje i oni koji imaju stručnu recenziju.

* Sudjelovanje na natjecanjima boduje se, ako su natjecanja verificirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili relevantnih međunarodnih institucija.

Za samo sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju (bez osvojena prva tri mjesta) bodove dobivaju samo kandidati koji su se plasirali do 15. mjesta. Ukoliko se na natjecanju ne određuje mjesto kandidat dobiva 5 bodova.

V.

Prijave se podnose od 7. do 25. studenog 2011. godine.

 

Studenti koji se školuju za deficitarna zvanja/studije mogu podnijeti dvije prijave, prijavu za redovite stipendije (OBRAZAC A) i prijavu za deficitarna zvanja (OBRAZAC B). Ukoliko ostvare pravo na stipendiju po oba osnova imaju mogućnost izbora, a na upražnjeno mjesto dolazi sljedeći kandidat.

Prijavi (obrazac prijave kandidati mogu dobiti kod vratara na ulazu u Gradsku upravu Grada Zadra ili na web stranici www.grad-zadar.hr) treba priložiti:

1. Domovnicu i uvjerenje PU o stalnom prebivalištu,
2. Uvjerenje o redovitom upisu u školsku/akademsku 2011./2012. godinu
3. Svu potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuju elementi iz točke III. i IV. Natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom predaju se u natječajnom roku u sobu br. 5 (pisarnica-prizemlje), Gradska uprava Grada Zadra, Narodni trg 1 ili šalju poštom na istu adresu, uz naznaku „Za stipendiju“.

 

Zamolbe s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Bodovna lista bit će objavljena na Oglasnoj ploči Grada Zadra.                                         

 

Materials

OBRAZAC A (38 kb)
OBRAZAC B (38 kb)

 

Previous year's competition

Stipendije grada Zadra (2010)
Scholarships of the city of Zadar (2005)

 

 

 

Visit www.ceu.hu