Homepage > Competitions > Stipendije Vlade Narodne Republike Kine

Baza natječaja

Stipendije Vlade Narodne Republike Kine

Deadline: 15.03.2007.

Scholarship administrator: Ministarstvo znanosti i obrazovanja - bilateralni i multilateralni programi
Level: undergraduate, postgraduate, short course
Field of study: Natural Sciences, Engineering, Medicine and Health, Biotechnical Sciences, Social Sciences, Humanities
Place of study: China

 

Vlada Narodne Republike Kine u suradnji sa MINISTARSTVOM ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA objavljuje

N A T J E Č A J

Za akademsku godinu 2007./2008. kineska strana je ponudila Republici Hrvatskoj jednu stipendiju za

 • dodiplomski studij 
 • poslijediplomski studij ili stručno usavršavanje

Budući da se većina studijskih programa provodi na kineskom jeziku, stipendistima koji ne vladaju kineskim jezikom osigurava se učenje kineskog jezika u NR Kini u trajanju od jedne akademske godine prije početka provedbe studijskog programa.

Prijava za stipendiju treba sadržavati sljedeće dokumente:

 • prijava na natječaj
 • obrazac (original i preslik)
 • 2 fotografije
 • preslik domovnice
 • preslike dokumentacije o dosadašnjem školovanju; svjedodžbe o maturi ili diplome fakulteta s prijepisom i izračunatom prosječnom ocjenom
 • životopis na hrvatskom i engleskom jeziku
 • studijski plan na hrvatskom i engleskom jeziku
 • pismo preporuke škole ili sveučilišne ustanove na engleskom jeziku (2 originala)
 • kandidati za umjetnički studij trebaju priložiti 5-6 fotografija svojih radova na čijim poleđinama treba biti navedeno ime i prezime kandidata, državljanstvo i vlastoručni potpis

Napomena:

Prilikom dobivene stipendije, kandidat je dužan obaviti liječnički pregled te ispunjeni obrazac Liječnička potvrda o zdravstvenom stanju (uključujući detaljnu krvnu sliku), original i 2 ovjerene preslike dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, Uprava za međunarodnu suradnju, Strossmayerov trg 4, 10 000 Zagreb (mr. sc. Tamara Gobo, tel: 4594-368).

Originalni obrazac kandidat je dužan predati na sveučilište prilikom dolaska u Narodu Republiku Kinu.

Popis kineskih visokoobrazovnih ustanova koje prihvaćaju strane studente kao i pregled studijskih programa te detaljne informacije o stipendijama NR Kine nalaze se na web stranicama http://www.csc.edu.cn/en

Prijave, u tri primjerka, poslati do 15. ožujka 2007. godine na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
Uprava za međunarodnu suradnju
"Stipendije NR Kine"
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

Dodatne informacije o natječaju možete dobiti u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na tel.: 01/4594-368 (mr.sc.Tamara Gobo) ili e-mail: Tamara.Gobo@mzos.hr

Materijali:

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu