Homepage > Scholarships > Institution profiles > Priljev mozgova - Postdoc

Predstavljamo

Priljev mozgova - Postdoc

Postgraduate studies enable further professional development and independent research of recent Doctoral graduates. (Croatian text only)

Program "Postdoc" podr綼va napredovanje profesionalnih kompetencija i osamostaljenje mladih istra緄va鑑 koji su nedavno stekli doktorat znanosti.

Unutar prioritetnih podru鑚a utvr餰nih Strate筴im planom Zaklada 鎒 financirati postdoktorsko obrazovanje:

 • osoba, hrvatskih dr綼vljana, s doktoratom znanosti koje mogu razviti samostalnu istra緄va鑛u karijeru ili su zaposleni u industriji, poduzetni箃vu i javnom sektoru s ciljem pove鎍nje broja osoba s postdoktorskim obrazovanjem izvan sustava znanosti i visokog obrazovanja;
 • asistenta i vi筰h asistenta zaposlenih u Hrvatskoj na sveu鑙li箃ima i znanstvenim institutima s ciljem znanstvenog profiliranja u okvirima strate筴ih podru鑚a Zaklade (akademski postdoc);
 • inozemnih mladih znanstvenika iz industrije i akademskih institucija za rad na znanstveno-istra緄va鑛om projektu u hrvatskim znanstvenim i akademskim institucijama (inozemni postdoc u Hrvatskoj).

Sredstva se dodjeljuju kao osobna stipendija:

 • kojom se pokrivaju tro筴ovi puta i boravka hrvatskih znanstvenika u inozemstvu i stranih znanstvenika u Hrvatskoj, za razdoblje do godine dana;
 • za provo餰nje istra緄vanja s ciljem razvijanja strate筴og podru鑚a i profiliranje hrvatskog sveu鑙li箃a ili druge znanstvene organizacije u Hrvatskoj u smjeru strate筴ih pravaca NZZ;
 • za istra緄vanje u inozemstvu u sklopu akreditiranog zdru緀nog doktorskog programa (joint study) za razdoblje najmanje jednog semestra.

Prijava:

 • prijava se 筧lje na slu綽enom obrascu NZZ;
 • uz ispunjeni Obrazac prijave na programe Zaklade, potrebno je poslati:
  • Pismo odgovorne osobe institucije – doma鎖na
  • Pismo odgovorne osobe institucije – gost
  • CV kandidata u European curriculum vitae formatu
  • Dokumentaciju kojom se potvr饀je uspjeh na dodiplomskom i postdiplomskom studiju
  • Opis projekta na najvi筫 5 stranica, koji obuhva鎍 sve zadane elemente, slijede鎖 pritom naputke iz Uputa i dodatnih obja筺jenja iz Obrasca za prijavu
  • Dokumentaciju kojom potvr饀je da je rad objavljen u CC (ili SCI)

Unutar programa financirati 鎒 se:

 • mjese鑞i tro筴ovi boravka u inozemstvu ili Hrvatskoj,
 • tro筴ovi puta.

Prihvatljivi tro筴ovi:

 • Maksimalno godi筺je financiranje iznosi 20.000 €.

Obveze postdoktorskih istra緄va鑑:

 • sudjelovanje u istra緄vanju prema prezentiranom istra緄va鑛om planu;
 • nadgledanje i potpora doktorandima u sklopu doktorskog studija;
 • sudjelovanje u preddiplomskoj, diplomskoj i postdiplomskoj nastavi;
 • odr綼ti javno predavanje o vlastitim istra緄vanjima i istra緄vanjima na kojima 鎒 sudjelovati kandidat u sklopu programa "Postdoc";
 • podnijeti izvje规e o postignutim ciljevima boravka i istra緄vanja kao i planove za budu鎢 suradnju s hrvatskim institucijama i znanstvenicima. Izvje规e, na maksimalno 5 stranica, 鎒 biti javno objavljeno na Internet stranicama i u publikaciji Zaklade (Izvje规e za javno objavljivanje);
 • kod jednogodi筺jih stipendija potrebno je podnijeti polugodi筺je izvje规e na temelju 鑕ga se donosi odluka o daljnjem financiranju;
 • svi dobitnici stipendije po zavr筫tku posjeta moraju, uz izvje规e za javno objavljivanje, dostaviti i zavr筺o izvje规e (na slu綽enom obrascu NZZ).

Vi筫 o programima Zaklade pro鑙tajte na www.nzz.hr.


Related scholarship competition

Nacionalna zaklada za znanost, visoko 筴olstvo i tehnologijski razvoj RH
Trg bra鎒 Ma緐rani鎍 10, 51000 Rijeka
Contact person: Ivan ﹗lji
Tel: 051/406-583
Tel: 051/406-587, 051/406-583
Fax: 051/406-585
URL: http://www.nzz.hr
E-mail: nzz@nzz.hr

 

 

Visit www.ceu.hu