Homepage > Competitions > Stipendije Sveučilišta u Rijeci za doktorande

Baza natječaja

Stipendije Sveučilišta u Rijeci za doktorande

Deadline: 22.01.2015.

Scholarship administrator: Sveučilište u Rijeci
Level: doctoral
Field of study: not defined
Place of study: Croatia

 

Stipendije Sveučilišta u Rijeci za doktorande


Natječaj za dodjelu potpora doktorandima Sveučilišta u Rijeci za realizaciju projekata s ciljem ostvarivanja strateških ciljeva Sveučilišta u ak. g. 2014./2015.
Pojedinačna potpora iznosi 10.000,00 kuna. Maksimalan broj pojedinačnih potpora koje će biti
dodijeljene je 68.
Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.


Korisnici potpora
Na Natječaj se mogu prijaviti aktivni doktorandi - studenti upisani na poslijediplomske doktorske studije Sveučilišta u Rijeci ili zajedničke poslijediplomske doktorske studije koji se izvode na Sveučilištu u Rijeci u akademskoj godini 2014./2015., a koji nisu zaposleni u sustavu visokog obrazovanja ili su zaposleni u sustavu visokog obrazovanja, ali sami snose troškove studija.


Potpore će biti dodijeljene doktorandima koji predlože i realiziraju projekte za ostvarivanje strateških ciljeva Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u ak. g. 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. (Prilog 3 - tekst Ugovora i Prilog 2 - smjernice i kriteriji nalaze se u privitku teksta Natječaja).


Svaki doktorand ima pravo na ovaj natječaj poslati samo jednu prijavu projekta. Ako doktorand pošalje više od jedne prijave, sve će prijave biti odbačene iz formalnih razloga.


Način prijave, rokovi i prijavna dokumentacija
Prijave se vrše online, izravnim upisivanjem podataka u prijavni elektronički obrazac na SharePoint portalu kojem se pristupa klikom na poveznicu PRIJAVA uz upisivanje vlastitog elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHR (adresa e-pošte povezana s uniri korisničkim imenom).


Online prijava mora sadržavati sve propisane priloge:

  • potvrdu sastavnice o statusu doktoranda Sveučilišta u Rijeci u tekućoj akademskoj godini,
  • ispunjeni obrazac s podacima o projektu uz suglasnost voditelja doktorskog studija ili čelnika institucije (za zajedničke doktorske studije) o sudjelovanju doktoranda u predloženim aktivnostima (Prilog 1).

Rok za podnošenje prijave je 15. siječnja 2015. godine u 12:00 sati. Rok je produžen do 22. siječnja 2015. godine u 12:00 sati.


Prijave koje ne budu podnesene online, prijave s nepotpunom dokumentacijom te nepravodobne prijave neće se razmatrati.


Evaluacijski postupak
Evaluacijski odbor ocijenit će pristigle prijave u skladu s utvrđenim kriterijima te donijeti odluku o dodjeli potpora. Članove Evaluacijskog odbora imenuje rektor na prijedlog Stručnog vijeća Centra za studije.


Objava rezultata
U cilju osiguranja transparentnosti postupka, rezultati će biti objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci (www.uniri.hr) te na SharePoint portalu Sveučilišta.


Konačnost odluke i pravo prigovora
Svaki prijavitelj na Natječaj može uputiti prigovor Evaluacijskom odboru u roku od 8 (osam) dana od dana objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci. Odbor je dužan odgovoriti na prigovor u razumnom roku. Odluka Evaluacijskog odbora u odgovoru na prigovor je konačna.


Obaveze i prava dobitnika potpora
Aktivnosti u prijedlozima projekata trebaju biti provedene završno s 30. lipnja 2015. godine.

Dobitnici potpora su, po završetku projektnih aktivnosti, obavezni dostaviti završno narativno izvješće
o provedenom projektu (na za to predviđenom obrascu) kojega, uz dobitnika potpore, mora potpisati i
voditelj doktorskog studija / čelnik institucije (za zajedničke doktorske studije), čime jamči da je doktorand izvršio planirane aktivnosti.

Potpore će biti doznačene doktorandima temeljem Ugovora o dodjeli sredstava po dostavljanju
završnih izvješća.

Dobitnik potpore je dužan vratiti primljeni iznos potpore ako ne realizira aktivnosti sukladno planu, ako
za vrijeme trajanja projekta koristi pravo na mirovanje statusa  studenta ili ako izgubi status studenta
sukladno članku 62. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci (p/t od 1. srpnja 2008., izmjene i dopune
od srpnja 2011., studenoga 2011., srpnja 2012., svibnja 2013., travnja 2014.).


U slučaju nejasnoća i dodatnih upita, obratite nam se isključivo putem e-pošte na studiji@uniri.hr.

U prilogu se nalazi potrebna dokumentacija.

 

Materials

Obrazac za opis projekta (46 kb)
Smjernice i kriteriji za odabir potpore doktorandima (904 kb)
Ugovor o punoj subvenciji participacije (986 kb)

 

 

 

Visit www.ceu.hu